Reglement

Reglement for Legå Camping AS

 

Visjon: Vi har som mål at Legå Camping AS skal være et godt sted å komme til for store og små.

 

For å klare det, må alle følge noen retningslinjer, bruke sunn fornuft, respektere andre og tenke sikkerhet når det gjelder brann og lignende.

 

Ro og orden:

Alle skal ha det ryddig og pent på sin plass. Vogner skal ikke skjemme den vakre naturen, så campingvogna skal også vaskes utenpå, og eget område rundt vogna skal ryddes og stelles.

 

Planting av hekker og busker er tillatt, men må ikke overstige 50cm langs vei p.g.a sikten.

Annen hekk kan være max 80 cm hvis det ikke tar sikten fra andre vogner.

Snakk gjerne med naboene om planting av hekk, bli enige om plassering og valg av hekkplante.

Skal du ha hekk eller annen beplantning, må dette stelles og passes på. Det skal holdes orden på eget område.

 

Kjøring inne på campingplassen er ikke tillatt mellom kl 23:00 og 06:00.

I de tilfeller kjøring er nødvendig skal det parkeres ved fellesparkeringen ved servicebygget.

 

Det skal være generell ro mellom kl 23:00 og 07:00. Ta hensyn til naboer.

 

Besøkende til gjester på Legå Camping skal forlate campingplassen innen kl 22:00

 

Bygging og den type aktiviteter som medfører bråk skal ikke foregå mellom kl 18:00 og 09:00 på hverdager (gjelder også lørdag), mens denne typen aktivitet ikke skal foregå på søndager og røde dager.

Tilbygg, terrasser og lignende.

 

Det er tillatt med isocamp og glassfibertelt i andre merker, og vanlig standard fortelt. Isocamp/glassfibertalt skal ikke være større enn vognen (uten draget).

 

Ved all bygging skal Legå Camping AS kontaktes først. Tegninger skal fremvises og godkjennes.

 

Glassfiberteltet kan stå alene uten vognen i maks 3 uker (ved ferie hvor campingvognen skal brukes e.l). Men i denne perioden kan glassfiberteltet ikke brukes.

Det er ikke tillatt med spikertelt.

Det skal foregå minst mulig graving på tomten, pga dreningsrør, strømledninger og vannledninger i jorden. Dersom du må grave, snakk med eier først.

Der kun tillatt med landskapsvennlige farger. Informer utleier om farge før du begynner å male (eller kjøper maling).


Alt av elektriske installasjoner i tilbygg, må enten godkjennes av et El – firma, eller så må det brukes padder. Alle er ansvarlig for at egen EL- installasjon er i henhold til gjeldende lovverk.

Legå Camping AS er kun ansvarlig for strøm inn til strømskapet.

 

Det skal være min 4 meter fra campingvogn eller fortelt til neste campingvogn eller fortelt.

Levegger skal ikke være høyere enn 1,8 meter. Rekkverket skal ikke være høyere enn 90 cm.

 

NB! Ikke glem ikke at det også skal være plass til bilen på tomten!

 

Tilbygg, levegg må bygges solid og forsvarlig. Ved storm e.l er vogneier 100% ansvarlig dersom noe fra deres eiendom ødelegger andre vogner o.l.

 

Strøm/vann/avløp:

Faste plasser får 10 amp sikring, ca 2.3kw. Måler vil bli stående ved strømuttaket. Denne vil bli lest av av Legå Camping, og avregnet etter campingplassens enhver tids gjeldende strømpriser

Drikkevann hentes i oppsatte vannposter (kommunalt fjellvann).

Om vinteren må vannet hentes på vaskerommet i servicebygget (på grunn av frost).

Avløp fra vogner og lignende skal samles og tømmes i godkjent tømmetoalett i resepsjonsbygget.

 

Betaling av strøm:

Strøm blir fakturert etterskuddsvis etter forbruk. Dersom faktura ikke blir betalt innen fristen, blir strømmen koblet fra og plassen kan ikke brukes før faktura er betalt.

 

Avfall:

Alt avfall skal kastes i container oppe ved resepsjonen. Det er KUN vanlig husholdningsavfall som skal kastes i denne dunken. Glass og metall skal kastes i egen container. Grillkull, gress og annet hageavfall kan settes ved siden av de svarte dunkene. Papp og annet avfall må tas med hjem for kildesortering.  Det er ikke tillatt å ta med avfall hjemmefra for å kaste i containeren.

 

Parkering:

Plassene er beregnet for parkering av en bil i normal størrelse.

 

Begrens bilkjøringen på plassen, maks fart på området er 10km/t.

 

Besøkende skal parkere på parkeringsplass oppe ved resepsjonen.

 

Det er ikke tillatt å parkere biler på andre sine plasser uten samtykke fra den som leier denne plassen.

Hvis det er plass til en bil nr 2, så kan denne aksepteres hvis den ikke er til sjenanse for andre, spør utleier.

Mopeder, ATV og lignende motorkjøretøy skal ikke benyttes på campingplassen.

Det skal foregå minst mulig kjøring på campingplassen.

 

Dyrehold:

Hund er tillatt, husk båndtvang hele året i korte band. Legå Camping ligger i et landbruksområde hvor husdyr ferdes, så vis hensyn slik at vi ikke får problemer med naboene til campingplassen.

Hvis en hund er til sjenanse for andre, det gjelder bjeffing, eller truende oppførsel ovenfor andre, så vil eier bli bedt om å fjerne hunden. Alt hundelurt skal plukkes opp i poser og kastes i søppelen.

NB! Hunder skal ikke være inne i servicebygget.

 

Alkohol:

Alkohol kan kun nytes i campingvognen/fortelt/egen tomt. Det er forbudt å nyte alkohol på fellesarealene

Berusede personer som ikke klarer å holde en normal oppførsel, kan bli utvist fra campingplassen.

Ved større problem, vil hele campingvogna og dens utstyr bli bortvist for alltid.

 

Båt:

Da det ikke er båtplass til alle, har vi valg å ikke gi noen båtplass, men det blir båtutleie av robåt. Det er tillatt med egen båt (kano), så lenge denne oppbevares på egen tomt. Det kan ikke være motor på båten, kun med elektrisk motor. Bruk av båt skal ikke være til sjenanse for de som bruker badeplassen.

 

Depositum:

Det kreves kroner 1000 i depositum ved leie av plass. Denne summen tilbakebetales til leier ved oppsigelse av plass. Utbetalingen skjer når vognen er flyttet, plassen er ryddet, og siste strømregning er betalt. Dersom dette ikke blir gjort, kan eier av Legå Camping beholde hele eller deler av depositum beløpet.

Ved salg av vogn på plass, blir beløpet videreført til ny eier av vognen, og ikke tilført tidligere leier av plassen.

 

Dette er ikke tillatt:

-Framleie. Kun personer som bor under samme tak som leietaker kan bruke vognen

-Fiske uten fiskekort.

-Ferdes der det står privat område. Merk! Det er ikke lov å ferdes i innmark i vekstsesongen (sommerhalvåret).

-Slå opp telt i området rundt vognene.

-Brenne bål, eller bruke engangsgriller på campingområdet.

-Arrangere fester som fører til bråk.

 

Ved salg av campingvognen med plass:

Dersom vognen skal selges må plassen være betalt. Dette betyr at dersom vognen skal selges i tidsrommet 1.april - 1.mai må nåværende eier ha betalt plassen for ny sesong før salg av vogn med plass kan aksepteres og nye eiere kan overta.

 

Ved evt. salg av vogn på fast plass, skal eier av Legå Camping AS informeres. 10% av salgssummen og evt. andre uoppgjorte regninger skal være betalt før ny eier kan overta plassen og vognen kan tas i bruk. Dette er selgers ansvar, og faktura blir utstedt i selgers navn.

 

Dersom campingvognen selges inkludert plass på Legå Camping, skal 10% av salgssummen tilfalle Legå Camping AS. Maks beløp er 25 000,- og minimumsbeløp som skal tilfalle Legå Camping AS er 10 000,-. Dette må betales før ny eier kan ta i bruk vognen.

 

Ved salg av vogn på plass, blir depositum videreført til ny eier av vognen, og ikke utbetalt til tidligere leier av plassen.

 

Spekulasjoner og lureri av alle slag slås ned på. Dersom det kommer frem at det er drevet med lureri eller spekulasjoner overfor eier eller andre gjester av Legå Camping AS, blir leietaker bedt om å forlate plassen, det vil heller ikke være mulig å selge vognen på plassen. Det samme gjelder hvis reglementet ikke overholdes. 

 

Betaling av fast plass:

Betaling for 1 år gjelder fra 1.mai - 30.april. Betalingsfristen er 1. april. 

De som ikke ønsker den faste plassen videre, må gi beskjed så fort som mulig.

Dersom plassen ikke er betalt innen 1.april blir plassen tilbudt de som står på ventelisten / lagt ut som ledig på Legå Camping sin internettside.

 

Opphold på campingplassen:

Vognplass på Legå Camping AS defineres som fritidsbolig. Man kan derfor ikke oppholde seg på Legå AS mer enn 6 måneder/180 døgn sammenlagt i løpet av et kalenderår. Det tillates ikke at man bor fast på Legå Camping, oppholdet skal være til ferie og fritid

 

NB!

Denne campingplassen er privat eid.

Det er til enhver tid utleier som bestemmer, og forbeholder seg retten til å kunne tilføre nye regler samt bortvise uønskede gjester slik at flertallet av gjestene på Legå Camping AS har det best og tryggest mulig.

 

All bading og lek foregår på eget ansvar.

 

Følger du disse reglene, så bidrar du til at alle får det fint på Legå Camping.

Legå Camping AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer på reglene.

986 98364  atle.aarseth@gmail.com  www.legaacamping.no

 

Ualand 08.03.24